من برای مهاجرت ساخته نشدم. سال‌ها برای کار نمایش در ایران جنگیدم به همین خاطر دوست دارم برای مردم کشور خودم کار کنم. برای مردمی که می‌دانم چه موضوعاتی شاد، ناراحت یا رقیقشان می‌کند. ریشه‌هایم به من اجازه رفتن نمی‌دهند.