سیدجواد هاشمی گفت: بخاطر پوشیدن هودی بهم خیلی توهین کردند. من کارم موسیقی هست و علی حسینی خواننده خیلی خوبی هست. بهم گفت این کلیپ میترکه گفتم من خودم میترکم.