رئیس پیشین هیات مدیره خانه سینما با بیان اینکه ذات سینما سیاسی است، گفت: همه دنیا با سینما مساله دارند، برای این که سینما تنها هنری است که مولود مدرنیته است.

محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که خانه سینما متهم است که در این سال‌ها به جای فعالیت‌های صنفی و رفاهی، فعالیت سیاسی می‌کند؟ اظهار داشت: این حرف به نظرم کاملا بی‌معناست. چون ما سیاست را نمی‌شناسیم، فکر می‌کنیم بازی‌های سیاسی و حرف‌های سیاسی روزمره فعالیت سیاسی است درحالی که اصلا این طور نیست.

خانه سینما خانه صنوف است. صنف یعنی سندیکا. سندیکا برای چه به وجود می‌آید؟ برای این که از منافع صنف دفاع کند. همین که بخواهی از منافعت دفاع کنی و جمع می‌شوی، خودش یک کار سیاسی است. من چرا استعفا دادم؛ برای این که مرا صنف انتخاب کرده بود به عنوان رئیس و دولت داشت دخالت می‌کرد. اصلا به دولت چه ارتباط دارد؟ صنوف باید رئیسشان را انتخاب کنند. خوب اگر قرار است دولت انتخاب کند آن وقت اسم این می‌شود سیاسی. دولت دارد کار سیاسی می کند نه صنوف.

سینما بین هنرها تنها هنری است که مولود مدرنیته است. هنر متکثر استنجفی ادامه داد: ذات سینما سیاسی است بنابراین خانه‌سینما هم سیاسی است. همه دنیا با سینما مساله دارند؟ برای این که سینما بین هنرها تنها هنری است که مولود مدرنیته است. هنر متکثر است. منِ کارگردان می‌دانم چه نوری می خواهم و از چه فیلتری باید بگذارم؟ این می‌شود هنر متکثر. این هنر متکثر محصول مدرنیته است. سیاست اصلا با مدرنیته شروع می‌شود. قبل آن که اصلا سیاسی وجود ندارد. یک خان است، یک پادشاه است که هر چه هم می‌گفت باید اطاعت می‌شد و بقیه هم می شدند رعیت.

ما چون سیاست را نمی‌شناسیم پس می‌گوییم خانه‌سینما کار سیاسی می‌کند. این یعنی چه؟ یکی بیاید توضیح دهد. یعنی اگر وزیر و معاون وزیر و غیره و غیره می‌خواهند دخالت کنند خانه سینما حق ندارد جلویشان بایستد؟ در این صورت که دیگر خانه سینما نیست.

نجفی در پاسخ به سوال ایرنا که مدیریت خانه سینما متهم است که در تمام این سال ها تحت تسلط جمعی مانند جنابعالی، آقایان عسگرپور، میرکریمی، شاهسواری و خانم برومند بوده است و تفکری خارج از این حلقه را به مدیریت خانه سینما راه نمی‌دهد. این را قبول دارید یا خیر؟ گفت: خیر. این ها را چه کسی انتخاب کرده است؟ چرا بعد از ۷۵ سال سن، کانون کارگردانان از من می‌خواهد به عنوان رئیس هیات مدیره باشم. من که چند سال بود اصلا به کانون کارگردانان نمی‌رفتم!؟ چرا؟ برای این که شرایط کرونا است. قرار است بودجه‌هایی گرفته شود. یکی را می‌خواهند که قابل اعتماد باشد.

من را در رودربایستی قرار دادند تا قبول کردم. خیلی هم با مشکل روبرو شدم. ولی موفق شدم پول از دولت و از رییس سازمان برنامه و بودجه نه فقط برای سینما بلکه برای کل هنرمندان بگیرم؛ به همین سادگی.