مقاله: ارائه الگویی جهت ارتقای تولیدات سینمایی دفاع مقدس

نویسندگان : حبیب‌الله مازندرانی
منبع : مدیریت رسانه مهر 1399 - شماره 50

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر ارائه الگویی جهت ارتقاء تولیدات سینمایی دفاع مقدس است. از آنجا که یکی از وجوه مهم و تاثیرگذار هویت معاصر جامعه ما جنگ تحمیلی است، پر واضح است بازنمایی این رخداد مهم از نقطه نظر مطالعات فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. سینمای دفاع مقدس در طول چهل سال بعد از انقاب اسامی فراز و فرود بسیاری را طی کرده است. این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است، بخش کیفی شامل نتیج هگیری و بحث پیرامون سوا لهای پژوهش است و بخش کمی نیز که با استفاده از نمون ههای جمع آوری شده از افراد و مسئولین درگیر در امور تولیدات سینمایی دفاع مقدس به دست آمده است؛ به دو بخش نتایج توصیفی و نتایج استنباطی استخراج شده است. راهبردها بر پیامدهای سازمانی که عبارت هستند از: تقویت ارز شهای اخلاقی و انسانی در جامعه، شناخت قهرمانان ملی و فرهنگ دفاع مقدس، تقویت هویت و غرور ملی، تقویت انسجام ملی، ارتقای فرهنگ دفاع مقدس و آرامش روانی جامعه تاثیر مثبت دارد. فقدان نگاه حاکمیتی به سینمای دفاع مقدس، فیلم نامه خوب و جامع، زیرساخت های فنی، حمایت مسئولان دولتی و فرهنگی، بودجه، تخصیص امکانات، افزایش کارایی نهادهای فرهنگی و تولیدات مبتنی بر متد علمی دنیا بر راهبردها تاثیر مثبت دارد. مقوله علی یعنی بازگشت سرمایه تهی هکننده سینمایی، تحقیق و پژوهش، توجه به مسائل مکتوم دفاع مقدس، امکانات فنی و تکنولوژیکی، توجه به مسائل دفاعی روز، جذب مخاطب، واق عنگری سینمای دفاع مقدس، پرهیز از شعارزدگی و سطح ینگری، حفظ هویت ملی و نیروی انسانی جوان و کارآمد بر مقوله محوری تاثیر مثبت دارند.