مقاله: ارائه نگاشت راهکارهای مرجعیت جشنواره جهانی فیلم فجر

نویسندگان : احسان سالمی , مهدی عبدالحمید, فرشاد عسگری کیا , معصومه سروندی
منبع : مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1401

چکیده:

بخش بین‌الملل جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سال 1393 از بخش ملی این رویداد فرهنگی و هنری جدا شد تا به عنوان جشنواره‌ای مستقل و با عنوان «جشنواره جهانی فیلم فجر» به کار خود ادامه دهد. این جشنواره تازه تاسیس همچون هر رویداد فرهنگی و هنری دیگری برای رسیدن به حد مطلوبی از عملکرد و جایگاهی موثر در جریان سینمایی جهان، باید شاخصه‌هایی را برای پیشرفت خود مشخص نماید. از این رو هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر تبدیل جشنواره جهانی فیلم به یک جشنواره معتبر و مرجع سینمایی بود. درگردآوری داده‌ها، از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای یافتن راهکارهای مؤثر بر مرجع‌سازی این جشنواره استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل مضمون و اهمیت_عملکرد بهره گرفته شد تا راهکارهای مؤثر در قالب مضامین فراگیر اولویت بندی شود. نتایج به دست آمده به استخراج 20 راهکار مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره منجر شد که با استفاده از طریق کاربست روش تحلیل اهمیت-عملکرد، چهار راهکار «حضور فیلم‌ها و فیلمسازان نامدار»، «تعیین رویکردهای اخلاقی، تمدنی، فکری و سیاسی»، «زمینه‌سازی حضور فیلمسازان مبتنی بر پیوند جغرافیایی و یا اعتقادی» و «اتخاذ سیاست‌های حرفه‌ای، جامع و باثبات» به عنوان مؤثرترین راهکارهای بر مرجع‌سازی جشنواره پیشنهاد گردید.