مقاله: ارزیابی مولفه های جامعه‌شناسانه یک دهه اخیر سینما با رویکرد ناهنجاری‌های اجتماعی

نویسندگان : مسعود جباری, رضا درستان, ندا مسروری جنت
منبع : مطالعات جامعه شناسی زمستان 1401 - شماره 57

چکیده:

در حوزه جامعه، عواملی همچون گسست عاطفی، فربه شدن طبقه متوسط شهری و سست شدن بنیان خانواده، موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش جرم و جنایت گردیده است. رواج فرهنگ غربی و ایجاد دوگانگی فرهنگی، از بین رفتن سنت‌ها، افزایش آمار طلاق، عادی انگاری مصرف مواد مخدر، تنها گوشه‌ای از فرهنگ غلطی است که سینما برای جامعه به ارمغان آورده است. این پژوهش به دنبال یافتن نقش مولد سینمای ایران در آنومی‌های اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در سایه تحلیل‌های آماری بوده و بوسیله مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل فیلم و پرسش‌نامه تعمیم یافت. روش تحلیل مبتنی بر تحلیل آثار سینمایی، آزمون رگرسیون چند متغیره و فن افتراق معنایی و خروجی نرم افزار «اس پی اس اس» می‌باشد. نمونه‌های آماری این پژوهش از میان نخبگان و شهروندان عادی به صورت تصادفی انتخاب شد. یافته‌های حاصله از پژوهش، نمایانگر اثرگذاری سینما در موضوعاتی همچون عادی‌سازی هنجارشکنی، ازدواج سفید، طلاق، خیانت، پناهندگی و مهاجرت است. بیشترین پراکندگی آمار جرایم در سینما به ترتیب در حوزه جرایم جنایی با 31 درصد، جرایم مالی 20 درصد و جرایم جنسی 14 درصد می‌باشد. مطابق با یافته‌های پژوهش، نتایج نشان می‌دهد، عدم توجه به عوامل یاد شده، در بستر اجتماعی می‌تواند ناهنجاری‌های جامعه‌شناختی را در پی داشته باشد