مقاله: الگوی پارادایمیک مضامین اخلاقی در سینمای دفاع مقدس

نویسندگان : امید علی مسعودی, سیدرضا نقیب‌السادات, فاطمه گنج کریمی
منبع : پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی بهار و تابستان 1399 - شماره 21

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی پارادایمیک مضامین اخلاقی در سینمای دفاع مقدس است که به واسطه تولید فیلم‌های این دوران در ایران شکل گرفته است. در این مطالعه از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. برای این منظور، علاوه بر اسناد و مدارکی که روشنگر وضعیت سینمای دفاع مقدس در ایران است، از تحلیل محتوای نمونه‌های هدفمند فیلم‌های‌ برجسته سینمای دفاع مقدس در چهار دهه اخیر (60، 70، ‌80 و 90) استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که در مقوله مضمون فیلم‌ها بیشترین توجه به فیلم‌‎های منتقد جنگ وکمترین توجه به سینمای کمدی جنگی بوده است. مضامین اخلاقی فیلم‌ها بیشتر بر اخلاق حرفه‌ای، مانند ایثارگری متمرکز بوده است و اخلاق اجتماعی و فردی در رتبه کمتری قرار دارند.