مقاله: بررسی تاثیر رسانه ها در اعتماد شهروندان ایرانی به کالاهای تولید شده در ایران (مطالعه در بین شهروندان منطقه 18 تهران)

نویسندگان : نریمان منتصر , ندا سلیمانی
منبع : مجله مطالعات جامعه شناسی دوره 15، شماره 56، آذر 1401

چکیده:

رسانه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای مهم در آگاه‌سازی مردم و تغییر ذهنیت آنها محسوب‌ می‌شود. مصرف کالاهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی نقش مهمی در رشد و توسعه صنایع داخلی کشور دارد و بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیرگذار است‌. تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش رسانه‌ها‌‌‌ در اعتماد شهروندان ایرانی به کالاهای تولید شده در ایران در بین شهروندان منطقه 18 تهران صورت گرفته است‌. روش تحقیق کاربردی و بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایش و ابزار گرد آوری اطلاعات‌، پرسشنامه‌های استاندارد بودند‌. جامعه آماری‌، شهروندان منطقه 18 شهر تهران بود و حجم نمونه 384 تعیین شد‌. شیوه ‌نمونه‌گیری‌، تصادفی خوشه‌‌ای بود‌. به منظور اندازه‌‌‌گیری رابطه فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های پیرسون و رگرسیون استفاده گردید‌. نتایج نشان داد که میزان تاثیر رسانه‌های شخصی اجتماعی بر روی اعتماد شهروندان ایرانی 8/51 درصد است‌، میزان تاثیر رسانه‌های شبکه‌‌ای اجتماعی بر روی اعتماد شهروندان ایرانی‌‌‌ 3/46 درصد و میزان تاثیر رسانه‌های سنتی بر روی اعتماد شهروندان ایرانی 7/35 درصد است که با توجه به مثبت بودن علامت ضریب بتا‌، جهت این تاثیر مثبت بود‌.