مقاله: بررسی جامعه شناختی تاثیر طبقات اجتماعی و رسانه های اجتماعی در انسجام اجتماعی (مورد مطالعه؛ شهر اندیمشک)

نویسندگان : شهلا سهرابی صمیره , مهرداد نوابخش , زهرا حضرتی صومعه
منبع : مجله مطالعات جامعه شناسی دوره 15، شماره 54، خرداد 1401

چکیده:

هدف تحقیق تحلیل جامعه­ شناختی بررسی تاثیر طبقات اجتماعی و رسانه­های اجتماعی در انسجام اجتماعی در بین شهروندان اندیمشک در سال 1398-99 می باشد. روش پیمایش از نوع توصیفی و تبیینی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان واقع در سن 15 تا 65 سال ساکن در شهر اندیمشک بود که با محاسبه فرمول کوکران به تعداد 384 نفر حاصل آمد. یافته­های پژوهش نشان داد که طبق نتایج تحلیل مسیر اثر کل متغیر طبقات اجتماعی بر متغیر انسجام اجتماعی برابر 382/0 و اثر کل متغیر رسانه های اجتماعی بر متغیر انسجام اجتماعی برابر 356/ بود. سطح معنی داری متغیر رسانه­های اجتماعی و فضای مجازی برابر 000/0 و سطح معنی داری (طبقات اجتماعی) برای متغیرهای تحصیلات، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، درآمد ماهیانه، طبقه اجتماعی 000/0 بر انسجام اجتماعی اثر دارند. نتایج یافته­ها نشان داد متغیرهای طبقات اجتماعی و رسانه­های اجتماعی بر انسجام اجتماعی تاثیر دارند.