مقاله: بررسی رابطه‌ی میزان مصرف رسانه با میزان ناهنجاری رفتاری دانش‌آموزان مدارس متوسطه‌ی شهر میانه در سال‌تحصیلی 92-1391

نویسندگان : احد رمضانی , فیروز راد , محمد عباس‌زاده
منبع : مطالعات جامعه شناسی دوره 3، شماره 8، آبان 1389

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه­ی میزان مصرف رسانه و میزان ناهنجاری رفتاری دانش­آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر میانه است. تحقیق از نوع کمی با تکنیک پیمایش است و پرسشنامه ابزار گردآوری اطلاعات بوده است. کل جامعه آماری ما 3703 نفر بود که از این تعداد 349 نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شده­اند. دراین مطالعه، رابطه میزان ناهنجاری رفتاری دانش­آموزان با برخی از متغیرها مانند میزان مصرف (برنامه شبکه­های خارجی تلویزیون، سایت­های اینترنتی، بازی­های رایانه­ای)، منطقه­ی مسکونی و جنسیت معنی­دار بوده و فرضیات تحقیق در این موارد تأیید شده است. اما رابطه معنی­داری میان متغیر ملاک و متغیرهای پیش­بین هم­چون میزان مصرف (برنامه شبکه­های داخلی تلویزیون، رادیو، سینما، روزنامه، مجله، کتاب) وجود نداشته است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که به ترتیب متغیرهای برنامه شبکه­های خارجی تلویزیون، سایت­های اینترنتی، بازی­های رایانه­ایی، سینما، کتاب) منطقه­ی مسکونی و جنسیت بیشترین تأثیر را در میزان ناهنجاری رفتاری دانش­آموزان دارند و بیشترین تغییرات متغیر ملاک را تبیین می­کنند و بقیه متغیرها از معادله خارج شده­اند. به طورکلی می­توان نتیجه گرفت که میزان ناهنجاری رفتاری دانش­آموزان با میزان مصرف رسانه ارتباط تنگاتنگی دارد.