مقاله: بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از رسانه‌های جمعی با سبک زندگی شهروندان شهر تبریز

نویسندگان : سمیرا موسوی , فیروز راد
منبع : مطالعات جامعه شناسی دوره 8، شماره 28، مهر 1394

چکیده:

امروزه پدیده سبک زندگی ازمختصات جهان نوین است و افراد برای توصیف­کنش­های خود و دیگران از مفهوم سبک زندگی استفاده می­کنند. پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از رسانه­های جمعی با سبک زندگی شهروندان شهرتبریز انجام گرفت. روش مورد استفاده، پیمایش و جامعه آماری، کلیه شهروندان 64-15 شهرتبریز با تعدادکل 039/125/1 درسال 1393 است برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری خوشه­ای و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که در نهایت حجم نمونه آماری 400 نفر تعیین گردید. جهت جمع­آوری اطلاعات از فن پرسشنامه و برای آزمون فرضیه­ها از ضریب همبستگی پیرسون، کی دو و t-test استفاده شد. یافته‌های مربوط نشان دادندکه دو فرضیه کلی یعنی میزان نحوه استفاده شهروندان از رسانه­های جمعی برحسب نوع سبک زندگی آنان متفاوت نیست ولی تک ‌تک فرضیه­های اختصاصی که به طریقی جزئی شده بودند تائید شدند. یعنی بین میزان استفاده از برنامه­های تلویزیون ملّی، رادیو و میزان گرایش شهروندان به سبک زندگی سنتی و بین میزان استفاده از ماهواره، اینترنت و میزان گرایش شهروندان به سبک زندگی مدرن رابطه معنی‌داری وجود دارد و بین میزان گرایش به سبک زندگی سنتی و نحوه استفاده از برنامه­های تلویزیون ملی، رادیو و بین میزان گرایش به سبک زندگی مدرن و نحوه استفاده از برنامه­های ماهواره، اینترنت رابطه معنی‌داری وجود دارد و در نهایت نوع سبک زندگی شهروندان بر اساس متغیّرهای زمینه­ای جنسیت، تحصیلات، سن، وضعیّت تأهل متفاوت است.