مقاله: بررسی زنجیره ارزش فیلم و تأثیر آن در فروش

نویسندگان : حمید دهقانپور, مهسا مصلّی
منبع : هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 20، شماره 2، دی 1394

چکیده:

آماری که از کشورهای دارای صنعت سینما در خصوص آثار اقتصادی این صنعت منتشر می­شود، تأثیر رشد تولیدات سینمایی بر اقتصاد ملی را به خوبی نشان می­دهد. توسعه این صنعت از یک سو موجب فراهم آوردن اشتغال مولد و رشد تولید ناخالص داخلی شده و از سوی دیگر به طور غیر­مستقیم به توسعه صنایع مرتبط مانند رسانه‌ها و تلویزیون، تبلیغات و غیره کمک می‌کند. زنجیره ارزش شرکت، کلیه فعالیت‌هایی که با اجرای آنها مزیت رقابتی با هزینه پایین‌تر یا با کیفیت بهتر، ایجاد می‌گردد را، شناسایی می­کند. معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می‌بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر نیز شناسایی زنجیره ارزش صنعت سینمای ایران و تاثیر هر یک از متغیرهای شناسایی شده در میزان فروش فیلم است. نمونه آماری تحقیق، صاحب­نظران صنعت سینما در سطح شهر تهران بوده و در بازه زمانی نیمه نخست سال1392 اقدام به جمع­آوری نظرات این افراد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم­افزار لیزرل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان فعالیت­های اصلی، آماده ورودی و از میان فعالیت­های پشتیبانی، تهیه تامین مواد و امکانات بیشترین تاثیر را بر فروش فیلم دارند.