مقاله: بررسی نقش بازنمایی های سینما در سیاست خارجی آمریکا

نویسندگان : ارمین امینی, ریحانه رمضانی
منبع : پژوهش های جغرافیای انسانی زمستان 1401، دوره پنجاه و چهارم - شماره 4

چکیده:

سینما به سبب نقش بازنمایانه‌ای که در عرصه فرهنگ ایفا می‌نماید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. بازنمایی‌های سینما طیف گسترده‌ای از موضوعات و حوزه‌های مختلف نظیر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، جنگ و… را شامل می‌گردد. این طیف متنوع از پوشش رسانه‌ای در سینما، باعث گردیده است که محققان نقش بسزایی برای کارکردهای سینما قائل شوند و آن را شایسته بررسی و مداقه بیشتر بدانند. یکی از حوزه‌های مطالعاتی که در آن بررسی نقش رسانه و سینما از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، حوزه سیاست است. اهمیت سینما در حوزه سیاست به‌صورت عام، و سیاست خارجی به‌صورت خاص، ازآن‌رو است که باعث می‌شود در مسیر تأثیرگذاری بر افکار عمومی به کار گرفته شود. بررسی این موضوع می‌تواند محققان حوزه‌های رسانه، سینما و سیاست خارجی را در زمینه کارکردهای رسانه در بازنمایی رخدادهای سیاسی و ژئوپلیتیک، دیپلماسی عمومی و عوامل موثر در نفوذ بر افکار عمومی یاری رساند. برای نیل به این مقصود، به بررسی ارتباط بازنمایی‌ها و پوشش رسانه‌ای سینما باسیاست خارجی آمریکا پرداخته شد و با گزینش چند فیلم کوشش گردید به تحلیل کارکرد سینما در فرآیند قدرت سازی برای آمریکا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده آن است که بازنمایی‌های سینما باعث جلب نظر مخاطبان به آمریکا شده است و نقش‌آفرینی سینما را باید یکی از عوامل گسترش قدرم نرم این کشور دانست.