مقاله: برنامه ریزی سیستم ایمنی در سینماها

نویسندگان : تقی برناتن, مهدی امدادی, بهزاد یزدان مهر
منبع : رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری زمستان 1399 - شماره 50

چکیده:

تکیه اصلی مقاله بر بحث و بررسی درباره حوادثی از قبیل آتش سوزی، اعمال ضوابط و مقررات، معرفی بستر طرح، مبانی نظری، عناوین و سر فصلهایی است که در این تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق پیش رو این است که سینما از بابت تاثیرات بسیاری که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و حتی بخش سیاسی دارد، دارای اهمیت است. به نظر می آید طراحی مجموعه های منسجم، استاندارد و بروز جهت نمایش آثار فیلم سازان ایرانی ضروری است و در چنین فضاهایی که فضاهای تجمع عمومی هستند و امنیت جانی عزیزانمان در هنگام وقوع حوادثی از قبیل آتش سوزی بایستی مورد توجه بسیار قرار گیرد و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.