مقاله: تاملی بر شکل گیری و تاثیر جنبش های سینمای آوانگارد بر سینما

نویسندگان : علیرضا عطا
منبع : پژوهش در هنر و علوم انسانی آبان 1400، سال ششم - شماره 37

چکیده:

آوانگارد اصطلاحی استعاری است که در نظریه هنر و فلسفه ی سیاسی به کار می رود. در زبان فرانسه، آوانگارد به طور تحت اللفظی به معنای طلایه دار ارتش است. هدف اصلی از این تحقیق شناخت فیلم تجربی یا فیلم آوانگارد است. فیلم آوانگارد، نوعی از فیلم سازی است که برخلاف فیلم های دیگر، بسیاری از قوانین سنتی و قواعد عرفی سینمایی در آن رعایت نمی شود و از روش های غیرمعمول و جدید برای گفتن داستان استفاده می شود. بسیاری از فیلم های تجربی ارتباط زیادی با هنرهای دیگر همچون نقاشی، شعر و ادبیات دارند. آوانگارد قرار است به معنای «فراتر از زمان» باشد. در پژوهش حاضر، با استفاده ازروش اسنادی و رویکرد توصیفی -تحلیلی، به تحلیل فیلم تجربی یا سینمای آوانگارد پرداخته شد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که فیلم اوانگارد نوعی تمایز نخبه گرایانه و دیدگاه فیل سازان تجربی و جوان در ساخت فیلم بدون در نظر گرفتن طبقه یا گروه خاصی بدون قواعد عرفی و سنتی در جامعه است. خلاصه ماشینی: ٢- بيان مساله سينماي تجربي ١ از همان تلاش هاي اوليه اديسون ٢ و لومير٣ ها در ثبت تصاوير آغاز شده و در تمامي دوره هاي تاريخي ادامه و تحول يافته است ، اما مطرح شدن اين نوع فيلم سازي به شکل ساختاري و رسمي اروپايي در دهه ي ١٩٢٠ دارد . سينماي سينماي شعر تجريدي – سورئاليسم تجربي (مطلق ) آبستره اصيل (مستقيم ) مستند پروپاگاندا بازسازي شده توضيحي قوم نگار مستند داستاني سينماي آوانگارد سينماي مستند (پيشرو) مستند بي مشاهده گر واسطه تعاملي وريته رئاليسم / سورناليسم سينماي حقيقت سينه سنتيک نيواکسپرسيونيسم (ناب ) آموزشي – گزارشي کنستراکتيويسم (شبه مستند) نمودار ١- سينماي آوانگارد(حقيري ،١٣٩٤) سينماي آوانگارد داراي مشخصاتي چند است : – نزديکي سينما به طبيعت و زندگي عادي – حذف داستانگويي صرف کلاسيک – در هم ريختن فرمول هاي کلاسيک هنري – تکرار بعضي المان ها – حذف قهرمان هاي انساني در سينما – ارتباط ريتم هاي موسيقي با ريتم تصاوير 71 – فقدان فرمول هاي فيلم سازي کلاسيک مانند اوج و فرود و قهرمان سازي بر اساس آنچه از سابقه آوانگارد در تاريخ بدست آمده ، آوانگارد قرار است به معناي «فراتر از زمان » باشد؛ بنابراين ، منطق حکم ميکند که مردم به اندکي زمان براي شناسايي فردي که «فراتر از زمان خود بود» نياز داشته باشند، در غير اين صورت آوانگارد هرگز در قالب طلايه دار و پيشرو ظهور نميکرد.