مقاله: تبیین جامعه شناختی نقش رسانه‌های اجتماعی بر میزان همگرایی اقوام

نویسندگان : حسام شیرازه محبت, محمد عباس زاده, مهران صمدی, صمد عابدینی
منبع : مجله مطالعات جامعه شناسی دوره 15، شماره 54، خرداد 1401

چکیده:

هویت قومی و تشدید و برجستگی آن، یکی از مسایل اجتماعی مهم کشورهای چند قومیتی است. اهمیت این مساله، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته بیشتر است. همگرائی اقوام با عنایت به تاثیر عمیق آن در تحقق امنیت ملی و اجتماعی و مقابله با هرگونه آثار مخرب اجتماعی، امری لازم و ضروری است تا از این طریق بتوان ضمن برقراری وحدت در راستای حفظ منافع جمعی به همکاری گسترده با یکدیگر بپردازند. این امر در کنار وجود اراده سیاسی و اجتماعی، نیازمند فرهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در این مسیر است. اصلی­ترین نقش در این زمینه به عهده رسانه­های اجتماعی است تا بتوانند از قدرت بی­بدیل خود در این مسیر بهره گیرند. این امر جز با بهره­گیری مطلوب از رسانه­های اجتماعی حاصل نمی­شود. بر این اساس این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی و میزان همگرایی اقوام در ارومیه است که با استفاده از روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه‌ شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه می‌باشد که بر اساس آخرین سرشماری برابر با 512166 نفر می­- ‌باشد که براساس فرمول کوکران 970 نفر از آن‌ها به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و توسط نرم افزارهای SPSS و Lisrel تحلیل شدند که نتیجه نشان داد فرضیه معناداری ارتباط همگرائی اقوام و نقش رسانه­های اجتماعی به اثبات رسید.