مقاله: تحلیل محتوای آسیب های اجتماعی زنان در فیلم های سینمایی (مورد مطالعه: پدیده اعتیاد در سه دهه اول بعد از انقلاب اسلامی)

نویسندگان : مهدی مختارپور
منبع : مطالعات رسانه ای بهار 1401 - دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 56

چکیده:

سینما به دلیل برخورداری از جذابیت های بصری و قدرت تبلیغی در جهان پیشرفته کنونی مورد توجه دست اندر کاران حوزه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سراسر دنیا قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بر تحلیل محتوای آسیب های اجتماعی زنان در فیلم های سینمایی با تاکید بر پدیده اعتیاد در سه دهه اول بعد از انقلاب اسلامی است. در این تحقیق با استفاده از روش اسنادی به بررسی تاریخ سینمای ایران پرداخته شده است. در بررسی فیلم هایی که با مضمون اعتیاد ساخته شده اند، آن هایی را که به اعتیاد زنان پرداخته اند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بر اساس سئوالات تحقیق و مقولات مورد نظر فیلم ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند که بازنمایی تغییرات نوع مواد مخدر مصرفی تا حدودی متاثر از واقعیت بوده است. توزیع ساخت فیلم هایی که به مضمون اعتیاد زنان پرداخته اند با توجه به اینکه در کشور از سال های پایانی دهه هفتاد با رشد بیش از دو درصدی اعتیاد زنان مواجهیم، با وجود تعداد اندک، متناسب به نظر می رسد. در دهه 60 و 70 جمعاً سه فیلم با مضمون اعتیاد ساخته شده است و در دهه ی 80 شش فیلم. با این حال تعداد اندک این فیلم ها نشان از بی توجهی به موضوع و محدودیت های بازنمایی اعتیاد زنان در سینمای ما دارد.