مقاله: تحلیل نشانه‌شناختی ارزش‌های فرهنگی- اجتماعی‌ کارتون‌های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما‌ از سال 93–1384

نویسندگان : علی اکبر کرد , مهران صمدی
منبع : مطالعات جامعه شناسی دوره 9، شماره 30، فروردین 1395

چکیده:

این پژوهش باهدف مطالعه «­تحلیل نشانه­شناختی ارزش­های فرهنگی- اجتماعی کارتون­های خارجی پخش شده از شبکه 5 سیما­، انجام گرفته است­. از میان 117 فیلم پخش شده از شبکه 5 سیما (به ­عنوان جامعه آماری) با نظرخواهی از 5 کارشناس حوزه سینما و تلویزیون در خصوص مهم­ترین انیمیشن سال (درمحدوده 10ساله 84-1393)­، تعداد 10 فیلم (هرسال یک فیلم) به ­عنوان نمونه موردی، برای انجام تحقیق انتخاب گردید. طی تجزیه و تحلیل کارتون­هایی که از سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا به عنوان نمونه­های آماری انتخاب شدند­، معین گردید­، از مجموع 212 فراوانی شناسایی شده در نمونه­های آماری کارتون­های آمریکایی، «ارزش خیر­خواهی» با 42 فراوانی برابر با 20% با سهم زمانی 946 ثانیه برابر با 23%­، ارزش جهان­گرایی با 39 فراوانی برابر با 18% با سهم زمانی 742 ثانیه 18%، ارزش امنیت با 32 فراوانی برابر با 15% با سهم زمانی 588 ثانیه 14%، سه ارزش برجسته شده­ایی هستند که از شبکه 5 سیما طی سال­های 84-1393پخش شده­اند­. این در حالی­ است که از مجموع 53 فراوانی شناسایی شده در نمونه­های آماری کارتون­های اروپایی­، ارزش «خیر­خواهی» و ارزش «سنت­» هر کدام با 15 فراوانی برابر با 28% با سهم زمانی 234 ثانیه برابر با 27% و 169 ثانیه برابر با 19%­، ارزش جهان­گرایی با 7 فراوانی برابر با 13% با سهم زمانی 153 ثانیه برابر با 18% از برجسته­ترین ارزش­های فرهنگی – اجتماعی هستند. در نتیجه­، در بررسی و مطالعه ارزش­های فرهنگی اجتماعی، کارتون­های خارجی که از شبکه 5 سیما طی سال­های 84-1393 از برنامه«تماشا­خانه» پخش شد­­، از مجموع کل 293 سطح و درصد فراوانی­، ارزش­های فرهنگی­، اجتماعی در کارتون­های خارجی­، ارزش «­خیر­خواهی» با 63 مورد برابر با 21%، ارزش «­جهان­گرایی­» با 52 فراوانی برابر با 18%، ارزش «امنیت» با 41 فراوانی برابر با 14%، ارزش «سنت» با30 فراوانی برابر با 11%، ارزش «قدرت» با 24 فراوانی­، «سایر ارزش­ها» و «استقلال» با 23 فراوانی هر کدام برابر با 8%، «پیشرفت» با 23 فراوانی برابر با 5 %، انگیزش با 10 فراوانی برابر با 3 %، لذت­طلبی با 7 فراوانی و همنوایی با 5 فراوانی هر کدام برابر با 2% در مرتبه­های بعدی ارزش­های فرهنگی – اجتماعی قرار دارندکه به عنوان ارزش فرهنگی- اجتماعی برجسته شده در کارتون­های خارجی، مورد مشاهده قرار گرفتند.