مقاله: راهکارهای بهبود حضور در بازار بین المللی فیلم ایران نویسندگان

نویسندگان : محمود محمدیان , امیرحسن ندایی, یاسمن گیاهی
منبع : هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 3، شماره 43 - تیر 1391

چکیده:

بازارهای بین‌المللی فیلم، محلی برای عرضه و خرید و فروش انواع فیلم‌ها و محصولات تلویزیونی از کشورهای سراسر دنیا هستند. بازار بین‌المللی فیلم ایران به عنوان معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین این نوع بازار‌ها در ایران، هر‌سال در تهران برگزار می-شود. جهت ارتقا، هم‌اکنون بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت صحیح برگزاری این بازار هستیم. جدا از درآمدی که چنین رویداد‌هایی نصیب هرکشوری می‌سازد، این امر به ارتقای صنعت فیلم ایران کمک موثری کرده و چهره واقعی کشور را به افراد سراسر دنیا می‌شناساند. کلیه متغیر‌ها و شاخص‌ها با اتکا به منابع علمی جمع‌آوری شده‌اند و برای این بازار مورد آزمون قرار گرفته-اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت موضوع، پیمایشی است. جامعه آماری دربرگیرنده افراد ایرانی و غیرایرانی است که به عنوان خریدار و فروشنده فیلم در حداقل یک دوره از سیزده دوره اول بازار بین‌المللی فیلم ایران حضور داشته‌اند. 152 نمونه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از 251 عضو جامعه آماری انتخاب شده است. آزمون فرضیه‌ها نشان داد که انگیزه فرهنگی‌- ‌اجتماعی، مهم‌ترین انگیزه شرکت‌کنندگان، فیلم مهم‌ترین عنصر آمیزه بازاریابی فیلم، جوایز دریافتی مهم‌ترین عنصر تعیین‌کننده قیمت فیلم، تاریخ برگزاری مهم‌ترین عنصر مکان و پاسخ‌گویی دائم دبیرخانه دائمی بازار، مهمترین عنصر تبلیغات و روابط عمومی در بازار بین‌المللی فیلم ایران است.