مقاله: راهکارهای بکارگیری رسانه‏های اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان صدا و سیما

نویسندگان : علی اکبر رزمجو , محمدعلی هرمزی زاده, محسن حسنوند
منبع : مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1401

چکیده:

سازمان صدا و سیما همانند همه رسانه‏ها در دهه آینده با چالش‏های مختلفی از جمله بقا و رقابت در جامعه جهانی رسانه‏ای مواجه خواهد شد. در چنین سازمانی بار اصلی حیات سازمانی بر عهده نیروی انسانی متخصص قرار دارد که از شایستگی خلق، تبدیل ، بکارگیری و به اشتراک گذاری دانش تخصصی و سازمانی برخوردار است، اما مساله‏ای که وجود دارد این است که فرآیند مدیریت دانش در سازمان صدا و سیما در وضعیت مناسبی قرار ندارد در راستای حل مساله مذکور هدف این پژوهش شناسایی راهکارهای بکارگیری رسانه‏های اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان صدا و سیما است. از رسانه‏های اجتماعی، شبکه‏های اجتماعی و ویکی‏ها و از فرآیندهای مدیریت دانش، اشتراک‏گذاری و بکارگیری دانش با توجه به اهمیت انها بررسی شده‏اند. در این مسیر پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، جهت جمع‏آوری داده‏ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و پس از آن در محیط رسانه ملی و با حضور 20 تن از نخبگان دانشگاهی و خبرگان رسانه‎ای با انجام سه دور روش دلفی 30 راهکارشناسایی شد که به سه دسته راهکارهای مدیریتی، انگیزشی و ابزاری تقسیم می شوند.