مقاله: شناخت‌شناسی کار آفرینی در رسانه و اندازه‌گیری میزان آن در سازمان‌های رسانه‌ای

نویسندگان : ندا سلیمانی , سید مرتضی رضوی
منبع : مجله مطالعات جامعه شناسی دوره 7، شماره 25، بهمن 1393

چکیده:

هدف تحقیق حاضر­، تدوین الگوی کارآفرینی سازمانی برای موسسات تبلیغاتی است که برای دست­یابی به الگوی مورد نظر­، با ۱۵ نفر از اطلاع ­رسانان کلیدی که با ابعاد مساله و موضوع تحقیق درگیر بوده‌ و واجد تجربه‌های مفید و مستمّر در موضوع تحقیق بودند مصاحبه­ عمیق انجام گرفته است. روش مورد استفاده در تحقیقِ حاضر­، روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از داده‌ها (GT) می­باشد که از طریق مصاحبه عمیق­، فعّال و اکتشافی با خبرگان، ساختار درونی ارزش‌ها­، نگرش‌ها و تجارب زیستی‌ ایشان در موضوع تحقیق، احصاء گردید. اطلاع ­رسانان و افراد خبره در ۳ گروه و از بین افرادی انتخاب شدند که با مساله درگیر بودند­. دراین تحقیق از روش نمونه‌گیری هدف­مند­، برمبنای اصل اشباع­‌نظری استفاده شده است. سپس داده‌ها و اطلاعات به ‌دست آمده از مصاحبه‌ها، ابتدا کدگذاری باز و محوری شدند و در همین راستا کدگذاری انتخابی انجام گرفت، از مصاحبه‌ها مجموعاً 570 گزاره‌ مفهومی اولیه درمرحله کدگذاری باز و چندتا­؟ گزاره‌ مقوله‌ای در مرحله کدگذاری محوری، به دست آمد و درنهایت در مرحله­ کدگذاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیم­یافته میان مقولات را منعکس می‌کنند، وضوح­کافی پیدا کردند و مدل GT نمایان شد. این مدل دارای چهار بخش نظریه، موجبات علّی، شرایط و زمینه­ها، عاملیت و کنش (راهبردها و مداخلات)، بروندادها، پیامدها و نتایج است. بر اساس مدل سه شاخگی­، محقق سه گروه عوامل رفتاری­، محیطی و ساختاری را در بروز پدیده کار آفرینی در موسسات تبلیغاتی مورد بررسی قرار داده است­، بر اساس مدلِ به دست آمده­، پدیده­ی اصلی­، ضعفِ تخصصیِ مدیریت­، فقدانِ آموزشِ تخصصی و حرفه­ای و محیط کسب و کار است، به عبارت دیگر، در این مدل توضیح داده می‌شود که چه عواملی و تح چه شرایطی در بروز پدیده­ کارآفرینی موثر است. اطلاع­ رسانان، کار ­آفرینی را از طریق موجبات علّی آن توضیح می‌دهند و بیان می‌کنند که چه عواملی در فرایند شکل‌گیری ضعفِ تخصصی مدیریت­، فقدانِ آموزش تخصصی و حرفه­ای و محیط کسب و کار تاثیر دارد و این امر درکدام شرایط و زمینه‌ها صورت می‌گیرد­؟ و چه عاملیّت­ها و کنش­هایی (مداخلات و راهبردهایی) می‌توانند در این فرایند اثر بگذارند و چگونه این فرایند به پیامدهایی­که متضمن شکل­- ‌گیری کارآفرینی سازمانی درصنف تبلیغات است و به ‌دنبال آن بلوغ و گسترش زمینه­های کسب و کار، منجر می‌شود.