مقاله: شناسایی، تبیین و رتبه بندی مولفه های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران

نویسندگان : حبیب شیخی , محمد سلطانی فر , افسانه مظفری
منبع : پژوهش‌های سیاسی و بین المللی تابستان 1401 - شماره 51

چکیده:

با شناخت نقاط ضعف و قدرت سینمای ایران می توان، با جلوگیری از اسلام هراسی و ایران ستیزی در سطح بین‌الملل، زمینه های آگاهی و ارتقاء فرهنگی درون جامعه را فراهم نمود. لذا هدف این پژوهش شناسایی مولفه‌ها و شاخص‌های دیپلماسی فرهنگی سینمای ایران بوده و چگونگی وضعیت موجود ابعاد و مولفه‌های فوق در سینمای ایران و فاصله آن با وضعیت مطلوب از پرسش های اساسی است. درمطالعه بازنمایی مولفه های فوق از روش آمیخته استفاده شده است، سپس پرسشنامه محقق ساخته ای بالغ بر60 مورد ازمولفه های فرهنگی، شناسایی و بررسی شد. جامعه آماری در فاز اول پژوهش متشکل ازمجموعه ای از خبرگان حوزه سینما ودیپلماسی می باشند. در نمونه‌گیری از تکنیک گلوله برفی و در ادامه از سه نوع پرسشنامه دلفی، مقایسات زوجی و وضعیت مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی درقالب ابعاد پنجگانه ملی، دینی، فرهنگی، سیاسی و تکنیکی درسینمای ایران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که بازنمایی مولفه مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران از وضعیت مطلوب فاصله دارند.