مقاله: طراحی الگوی مدیریت مخاطرات تولید فیلم

نویسندگان : پویا رئیسی , مسعود نقاش زاده , صدیق رئیسی
منبع : هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 24، شماره 2، مرداد 1398

چکیده:

فرآیند تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی، بعضاً آنچنان که مدیران تولید پیش‌بینی و یا برنامه‌ریزی کرده‌اند، پیش نمی‌رود. زیرا مخاطرات زیادی با منشاء عوامل درونی و بیرونی هستند که می‌توانند علی‌رغم پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، موجب بروز اشکالات جزیی یا اساسی در روند تولید فیلم شوند. امروزه می‌توان برای کاهش احتمال وقوع مخاطرات، کاهش تاثیر مخاطرات در روند تولید و کاهش خسارات ناشی از وقوع آنها، از دانش مدیریت مخاطرات بهره گرفت و با کسب آمادگی لازم برای تشخیص و کنترل سریع مخاطرات اقدام کرد. مقاله حاضر، به لحاظ هدف، نتیجه یک تحقیق کاربردی است که مبتنی بر استفاده از تحقیقات پیشین و آرای کارشناسان صنعت سینما در ایران است. در این جستار سعی شده، متناسب با شرایط بومی تولید پروژه‌های سینمایی، روشی سیستماتیک برای شناسایی، تحلیل، اولویت‌بندی و راهکارهای کنترل و مقابله با مخاطرات تولید ارائه شود. در این تحقیق، مخاطرات تولید در دو گروه مرتبط با مکان فیلمبرداری، عوامل انسانی و تجهیزات مورد توجه قرار گرفته‌اند. سپس از روش تحلیل حالات شکست و آثار آن در اولویت‌بندی مخاطرات و روش تصمیم‌گیری چند معیاره، برای معرفی گزینه‌های مناسب محدودکننده مخاطرات استفاده شده است. نتایج 9 مخاطره بحرانی و 6 راهکار مقابله با آنها را به ترتیب اولویت معرفی کرده است.