مقاله: بررسی بازنمایی نظام ارتباطی رسول خدا(ص) در فیلم محمد رسول الله

نویسندگان :
منبع :

چکیده:

شخصیت رسول ‌اکرم یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن برای تخریب است. که برای این کار از ابزار نیرومند رسانه و سینما کمک گرفته‌اند. از سوی دیگر، فعالان رسانه‌ای متعهد سعی می‌کنند چهرة واقعی ایشان را، در منظر مخاطب جهانی ترسیم کنند. یکی از جدی‌ترین نمونه‌ها، فیلم محمدرسول‌الله ساختة مجید مجیدی است. نظام ارتباطی که مجیدی از رسول‌الله (ص) بازنمایی کرده است به واقعیت، شباهت زیادی دارد. در این مقاله، با استفاده از روش نشانه‌شناسی رمزگان جان فیسک، رمزگان اجتماعی، فنی و ایدئولوژیک فیلم بررسی شده و چگونگی بازنمایی نظام ارتباط انسانی رسول‌الله (ص) بر اساس این رمزگان، تحلیل می‌شود. در این فیلم، نظام ارتباط انسانی رسول‌الله (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) در سه عرصة ارتباط ” درون‌فردی”، “میان‌فردی” و ” عمومی” واکاوی شده است. ” توکل در میادین سخت”، مرکزی‎ترین مولفة ارتباط درون‌فردی حضرت رسول است. فیلم در ارتباطات‌ میان‌فردی ایشان به ” حیا”، ” تکریم زن” ، ” مودت و رحمت”، ” تعاون و همکاری”، ” تعهد و مسئولیت‌پذیری” و ” مقابله با سنّت‌های انحرافی” اشاره کرده است که برخی از این مؤلفه‌ها در ارتباطات عمومی ایشان نیز حضور دارند. دو عنصر ” مقاومت در برابر ترور و تحریم” و “برابری افراد” به طور خاص، در حوزه ارتباطات عمومی ایشان بازنمایی شده است.