مقاله: مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان سرمایه اجتماعی مدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه 2 شهر تهران

نویسندگان : معصومه فریدی ثانی, مجید ظروفی
منبع : مطالعات جامعه شناسی دوره 0، شماره 31، مرداد 1395

چکیده:

در پژوهش حاضر سعی شد نقش رسانه­ها بر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه­ آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی مدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه 2 شهر تهران بود که از میان 298 نفر از جامعه­ی آماری 177 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه­ مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه­ی سرمایه­ی اجتماعی­ دلاویز بود که هنجاریابی عوامل آن در ایران نیز صورت گرفته و پایایی و اعتبار آن نیز به تایید رسانده است. منظور ازمصرف رسانه­ای، تلویزیون و اینترنت و تلفن همراه بود. نتایج پژوهش نشان داد بین ابعاد سرمایه ­اجتماعی و مصرف رسانه­ای همبستگی معناداری وجود دارد. نتیجه­ اصلی پژوهش حاضر وجود همبستگی مثبت و معنادار بین میزان استفاده از رسانه­ها با سرمایه­ اجتماعی بود. یعنی با بالا رفتن میزان استفاده از رسانه­ها، سرمایه اجتماعی نیز افزایش می­یابد. این امر ما را به نقش مهم رسانه­ها بر نگرش افراد آشنا می­کند و لزوم پرداختن به این مسئله را دو چندان می­کند.