مقاله: مطالعه میزان گرایش سرپرستان خانوار مناطق ده‌گانه شهرداری تبریز به گردشگری و رابطه آن با متغیرهای رسا‌نه‌های جمعی‌، سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی

نویسندگان : معصومه آفتابی , محمد عباس‌زاده
منبع : مجله مطالعات جامعه شناسی دوره 10، شماره 35، شهریور 1396

چکیده:

بررسی نقش رسا­نه­های جمعی­، سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی درگرایش به گردشگری سلامت از مهم­ترین اهداف این پژوهش است. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده 400 نفر از سرپرستان خانوار تبریزی ازمناطق ده­گانه شهرداری تبریز با استفاده از شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. 31 درصد جامعه آماری این تحقیق را زنان و 69 درصد را مردان تشکیل داده­اند. نتایج نشان داد (­3/53 درصد) پاسخگویان تبلیغات رسانه­ای را از مهم­ترین ابزارهای تبلیغاتی برای تمایل به گردشگری می­دانند. نتایج نشان می­دهد­، بین دو متغیر میزان رضایت از رسانه­های جمعی و گرایش به گردشگری سلامت ارتباط معنی­داری وجود دارد. بین دو متغیر سرمایه اقتصادی و گرایش به گردشگری سلامت سرپرستان خانوار تبریز ارتباط مستقیم و معنی­داری وجود دارد. بین متغیر سرمایه اجتماعی و گرایش به گردشگری سلامت سرپرستان خانوار تبریز رابطه مستقیم و معنی­داری وجود دارد. هم­چنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان می­دهد متغیرهای مستقل سرمایه اقتصادی­، استفاده از رسانه­های جمعی و رضایت از رسانه­های جمعی بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته گرایش به گردشگری سلامت دارند و دراین میان متغیر مستقل رضایت از رسانه­های جمعی با 20 درصد بیشترین سهم را در تبیین گردشگری سلامت دارد و پس از آن نیز متغیر مستقل میزان استفاده از رسانه­های جمعی 19 درصد متغیر وابسته گرایش به گردشگری سلامت را تبیین می­کند.