مقاله: ملاحظات سیاستی راه اندازی مجدد «شورای (عالی) سینما»

نویسندگان : ابراهیم غلامپورآهنگر
منبع : گزارش های کارشناسی (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) شهریور 1401

چکیده:

شورای عالی سینما «در سال » شورای عالی سینما « 1389 تشکیل و در سال 1390 با ایراد وارده ازسوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه تاسیس شورا لغو و در سال 1395 منحل اعلام شد. اما مجددا تشکیل آن را در » شورای سینما « دولت س یزدهم با تغییر در سطح و با عنوان آخرین ماههای سال 1400 تصویب کرد. شورای عالی سابق به دلایلی چون ایراد قانونی وارد شده به آییننامه مصوب، عدم همراهی رئیس شورا با آن، اجرایی نشدن مصوبات، ایجاد ساختاری موازی در کنار ساختارهای تصمیمسازی موجود، احتمال نبود پذیرش تصمیمهای اتخاذ شده ازسوی نهادهایی که خارج از دولت هستند و نبود پشتیبانی لازم ازسوی بدنه سینما برای تداوم فعالیت به اهداف خود نرسید . این موضوع تجربیات مورد استفاده قرار داد. الزاماتی » شورای سینما « الزامآوری را فراهم کرده که میتوان در چون حضور مشورتی نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در شورا، کمک به رفع خلا قانون جامع برای سینما، تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقویت شرایط لازم برای اجرای تدابیر شورا، تقویت اندیشهورزی چندبعدی در ساختار شورا، تعیین شان حکمرانی در اتخاذ تدابیر، تنظیم نسبت تصمیمات شورای سینما با تصمیمات شوراهای همسطح یا بالاتر، توجه به داشتن نگاه فرابخشی و عدم تعارض منافع برای چینش اعضای شورا و رعایت اصول مربوط به شفافیت و حضور عموم که در مسیر راهاندازی اثربخش شورای سینما تاثیرگذارند