مقاله: نقش پیام‌های ترافیکی بر ارتقاء فرهنگ ترافیک از نگاه شهروندان تهرانی (بررسی دو برنامه سفر ‌به خیر و تازه‌های ترافیکی تلویزیون)

نویسندگان : خدیجه فلاحی پیروز , حاجی محمد احمدی , سید محمد دادگران
منبع : مجله مطالعات جامعه شناسی دوره9، شماره 33 بهمن 1395

چکیده:

این تحقیق از نظر روش تحقیق به صورت توصیفی- پیمایشی می­باشد و از مناطق شمال، مرکز، جنوب، شرق و غرب که از بین آن‌ها به صورت تصادفی، پرسشنامه بین 384 نفر تقسیم شده است و از هر منطقه تعداد 96 پرسشنامه توزیع و جمع­آوری و در نهایت با استفاده از نرم­افزار­سspss ، داده­ها تجزیه و تحلیل می‌شوند. نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد وجود برنامه­های سفر ­به خیر و تازه­های ترافیکی، رابطه‌ مثبتی باارتقاء فرهنگ ترافیکی دارد. بافرض اطمینان 95 درصد می‌توان اظهار داشت وجود برنامه­- ­هایی مانند سفر به خیر و تازه­های ترافیکی، رابطه مثبتی با ارتقاء فرهنگ ترافیکی دارد و با­ افزایش پخش برنامه­هایی با مضامین ترافیکی، فرهنگ ترافیکی نیز ارتقاء می­یابد. این یافته­ها، نشان می‌دهند که طبقه اجتماعی مخاطبان برنامه‌های تلویزیونی، رابطه‌ مثبتی با ارتقاء فرهنگ ترافیکی دارند و علاوه ­بر آن، بین محل جغرافیایی و ارتقاء فرهنگ ترافیکی، رابطه معنا­داری برقرار است. در نهایت، از تحلیل داده­ها نیز به این نتیجه دست می­یابیم که وجود برنامه­های ترافیکی، به­ ویژه تفکیک جنسیت، سبب افزایش فرهنگ ارتقاء ترافیکی می­شود. با توجه به نتایج داده­ها بین اثرپذیری مخاطبان در مناطق مختلف تهران، تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین با فرض اطمینان 95 درصد می­توان اظهار داشت تاثیر‌پذیری افراد در مناطق مختلف متفاوت است.