مقاله: نور امپرسیونیستی در سینمای عباس کیارستمی (مطالعه‌ای بر فیلم باد ما را با خود خواهد برد)

نویسندگان : اسداله غلامعلی , سارا صادقی نیا
منبع : مبانی نظری هنرهای تجسمی پاییز و زمستان 1400 - شماره 12

چکیده:

سینما به عنوان هنری چندوجهی به هنرهایی چون ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسمی به­ ویژه نقاشی وابسته است. تصویر، مهم ­ترین عنصر سینما، وام­دار هنرهای بصری است. در زبان تجسمی عناصر و کیفیت­ های بصری به عنوان مبانی و الفبای هنری در شکل­گیری یک اثر تجسمی از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. سینما برای شکل­ گیری تصویر به عناصر تصویری نیاز دارد. در حقیقت، هم­نشینی عناصر تصویری بر اساس زبان تجسمی موجب شکل­ گیری تصویر سینمایی است. این هم­نشینی در قاب فیلم، هم‌چون پرده نقاشی باعث انتقال انرژی تاثیرگذار تصویر به بیننده می­ شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین سینما و نقاشی، پژوهش حاضر در نظر دارد، عنصر نور را در سبک نقاشی امپرسیونیسم قرن 19 فرانسه و فیلم ­های عباس کیارستمی بررسی نماید. برای رسیدن به هدف پژوهش، تعدادی از آثار کیارستمی که منطبق با هدف پژوهش بود، انتخاب و مورد واکاوی قرارگرفت. بررسی­ ها نشان می ­دهند، نقش نور درآثار کیارستمی با اهدافی که امپرسیونیست ­ها از کاربرد آن در آثارشان دنبال می ­کردند، هم ­راستا و چه بسا، در برخی موارد کاملا برهم منطبق است (فیلم باد ما را با خود خواهد برد). در نهایت، نور می­ تواند به عنوان عنصری مستقل و قابل کنترل در خدمت هنرمند و تفکر او قرار گیرد و تعیین میزان بازتابش نور می­ تواند نوع جدیدی از کاربرد نور را در اختیار هنرمند و ارائه مفاهیم تازه در حوزه هنرهای تجسمی وارد نماید