نگاهی به فهرست سریال های پرتکرار تلویزیونی در یک دهه.