مرداد ۲۸, ۱۴۰۲

فاجعه سینما رکس آبادان به روایت اسناد محرمانه

مجموعه مستند «تارکد» در قسمت دوم خود به سراغ بررسی پرونده سینما رکس رفته است. در این قسمت ضمن بازخوانی زمینه‌ها و نحوه رقم خوردن فاجعه سینما رکس آبادان، روند رسیدگی به پرونده، سرگذشت متهمان فاجعه و اسنادی که سال های بعد از برگزاری دادگاه به دست آمد و از رازهایی در رابطه با این…