شهریور ۳۰, ۱۴۰۲

پرهیز از نگاه سراسر تلخ به جامعه در تولیدات سینمایی

از همه زوایا می شود به زندگی مردم نگاه و به هر نحو با آنان گفتگو کرد و آنان را دید، بستگی دارد که اندیشه سینماگر چه باشد، در این جامعه هم مشکلات و پلشتی ها و هم زیبایی ها و موفقیت ها وجود دارد، بستگی دارد فیلمساز نگاهش به جریان های اجتماعی کشور چگونه…