مهر ۲۰, ۱۴۰۲

بیانیه انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما درباره بخش فرهنگ برنامه هفتم توسعه

ما هم عقیده داریم نادیده گرفتن سیاست های خصوصی سازی اصل ۴۴ و بزرگ کردن بیش از حد سازمان صدا و سیما، افزایش بودجه و اختیارات نهادهای سنتی و ناکارآمد در عرصه فرهنگ و بدتر از همه دور زدن قوه قضائیه با پیش بینی امکان مجازات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه توسط وزارت فرهنگ از…