خرداد ۱۲, ۱۴۰۳

نقد فیلم؛ آبی روشن

مداد رنگی آبی روشن همیشه در جعبه مداد رنگی جزء آن دسته از رنگ هایی بود که صداقت و سادگی از سراسر وجودش موج می زد و آنقدری عنصر هم ذات پنداری در وجودش قوی بود که با همه ی رنگ ها قرابت معنایی داشت. این چیزی نبود که فقط ما در دوران کودکی به…