اردیبهشت ۹, ۱۴۰۳

کیفیت؛ تعیین کننده میزان بودجه برنامه ها

شاهید مظفری دی‌ماه گذشته به سمت سرپرستی طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما منصوب شد. در حکم او وظایفی ازاین قرارآمده بود: برنامه‌ریزی دقیق وعملیاتی جهت تحقق سند تحول رسانه‌ملی به‌عنوان میثاق مشترک سازمانی در دوره تحول، نظارت هوشمندانه براجرای برنامه‌های راهبردی وعملیات هماهنگ و هم‌افزای مالی و محتوایی، برنامه‌ریزی جهت تقویت بودجه و بنیه…