شهریور ۸, ۱۴۰۲

«سلمان فارسی» با نگارشی 20 ساله نمایانگر عظمت اسلام و ایران خواهد بود

مروری به چگونگی شکل گیری سریال «سلمان فارسی» که از حدود چهار سال گذشته تا کنون در حال ساخت است و تولید آن تا سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. این اثر سریالی معرفی می شود که انسجام توامان دو موضوع عظمت دین اسلام و عظمت تمدن ایرانی در مصداقی به نام سلمان فارسی تجلی یافته…