آبان ۲۵, ۱۴۰۲

کتاب هایی که فیلم شدند

 در سینمای جهان اقتباس یک وجه اساسی در ساخت فیلم و سریال است. دلیل این اتفاق هم واضح است هر کتاب یا رمان معروفی که مورد توجه مخاطب قرار گرفته وقتی به فیلم یا سریال تبدیل شود چند مولفه مهم راهمزمان با خود دارد: اقبال مخاطب، کنجکاوی مخاطب درباره آن، روشن بودن تکلیف مخاطبان هدف آن…