اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۳

نقدفیلم؛ پرویزخان

پرویز خان فیلمی که فوتبال را فوتبالی روایت نمیکند. فیلمی که به جای قاب فوتبالی داشتن و جذاب نشان دادن فوتبال از راه خودش مجبور به جذاب نشان دادن و اهمیت فوتبال از طریق نوعی از تغییر تاریخ شده است. از ابتدای فیلم که نوشته‌های ناظر به تاریخ روی پرده سینما نقش می‌بندد مخاطب متوجه…