دی ۳, ۱۴۰۲

معضل سینما، فقدان برنامه ریزی در «شورای پروانه ساخت»

امیر سمواتی تهیه کننده سینما در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در سینما و مدیریت بودجه های سینمایی گفت: من نمی دانم چرا فیلم های تجربی را در سینما جدا کرده اند و در بخش خاصی به اسم هنر و تجربه نمایش می دهند؟! بی شک خود این منفک شدن باعث می شود یک فیلم مخاطبان…