اپلیکیشن “فیلم‌شناخت” در مرحله تست قرار دارد و بزودی جهت استفاده عموم منتشر خواهد شد.