مقاله: اولویت‌بندی استفاده از رسانه‌ها در آگاهی از برندهای صنعت بیمه در میان مصرف‌کنندگان

نویسندگان : مهسا ویسی , ندا سلیمانی
منبع : مطالعات جامعه شناسی دوره 98 شماره 27، فروردین 1394

چکیده:

هدف این مطالعه تعیین عوامل اولویت­بندی استفاده از رسانه‌ها جهت آگاهی از برندهای صنعت بیمه است. این تحقیق ازنظر هدف یک تحقیق­کاربردی است­ که در به صورت پیمایشی انجام شده است. درمرحله نخست­که برای شناسایی شاخص‌ها صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق متشکل از بیمه­گذاران شرکت­- ‌های بیمه شهر تهران بوده و درگام دوم که برای تعیین اولویت عناصر صورت گرفته ازدیدگاه خبرگان استفاده شده است. تحلیل­عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان می‌دهد مقیاس سنجش طراحی­شده برای آگاهی از برندهای صنعت بیمه از اعتبار لازم برخوردار است. معیار میزان مصرف رسانه با وزن نرمال 164/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار به ‌روز بودن رسانه با وزن نرمال 140/0 در اولویت دوم قرار دارد. معیار میزان جلب اطمینان با وزن نرمال 121/0 در اولویت سوم قرار دارد. توانایی انتقال مطلب با وزن 119/0 در اولویت بعدی قرار دارد. محتوای پیام و متمایز بودن رسانه در اولویت‌های بعدی قرار دارند. از این اوزان برای تعیین بهترین رسانه با تکنیک ارزیابی مجموع نسبت‌ها استفاده شده است. هفت رسانه شامل تبلیغات تلویزیونی، رادیو، بیلبوردهای سطح شهر، روزنامه و مجلات، اینترنت، دوستان و آشنایان بر اساس 28 شاخص فوق ارزیابی شده است. در نهایت مشخص شده است دوستان و آشنایان (شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات دهان ‌به‌ دهان) با وزن 998/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. تبلیغات تلویزیونی در جایگاه دوم قرار دارد و فضای مجازی و اینترنت در اولویت سوم است