مقاله: بررسی ارتباط بین هویت ملی و استفاده از رسانه‌ها در بین دانشجویان

نویسندگان : مجید ظروفی
منبع : مجله مطالعات جامعه شناسی دوره 2، شماره 5، بهمن1388

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی و تبیین هویت ملی بر اساس میزان استفاده از رسانه­ها در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر انجام گرفته است. وجود هویت به‌منزله روح و جهت حرکت اجزای سازنده جامعه محسوب می‌شود. نتیجه­های به‌دست آمده از برخی تحقیق­ها، حاکی از بروز آسیب­ها و چالش­های جدی در هویت ملی در یک صد سال اخیر است. هم­چنین امروزه رابطه استفاده از رسانه­ها و هویت ملی مورد توجه محقق­ها و اندیشمندان است. روش تحقیق از نوع پیمایش و همبستگی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه 82/0 بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 1391-1390 است. تعداد 500 نفر با روش نمونه گیری طبقه­ای به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با به­ کارگیری آمارهاى توصیفى شامل جداول فراوانى، میانگین، واریانس و برای آزمون فرضیه­ها، r پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و تحلیل واریانس انجام شده است. نتایج به دست آمده گویای آن است که بین میزان استفاده از رسانه­ها و میزان هویت ملی رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد. استفاده از تلویزیون با افزایش هویت ملی و استفاده از موبایل و اینترنت، با کاهش میزان هویت ملی همراه است. میزان هویت ملی براساس محل سکونت و نیز رشته تحصلی، تفاوت­های معنی داری نشان نمی­دهد و در بین دانشجویان دختر و پسر نیز تا حدودی یکسان است. اما میزان هویت ملی در بین ترم­های پائین کم‌تر و در ترم­های میانی بیش‌تر است.