مقاله: بررسی رابطه تقدیرگرایی و بهره‌مندی از رسانه‌های ارتباطی در بین شهروندان ارومیه

نویسندگان : فرهاد مجدی فرد , صمد صباغ
منبع : مطالعات جامعه شناسی دوره 8، شماره 28، خرداد 1394

چکیده:

رابطه تقدیرگرایی و بهره­مندی از رسانه­های ارتباطی در بین شهروندان ارومیه به عنوان هدف اصلی این تحقیق مطرح شده است. متغیر تقدیرگرایی بر اساس نظریه راجرز به عنوان متغیر ملاک مطرح است و متغیر رسانه­های ارتباطی بر اساس نظریه وابستگی و استفاده و رضامندی به عنوان متغیر مستقل مطرح شده است. حجم نمونه این تحقیق به روش نمونه­گیری تصادفی متناسب با جامعه آماری شهروندان شهر ارومیه برابر با 384 نفر است. در این تحقیق از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع­- آوری داده­های مورد نیاز بهره برده و به منظور بررسی پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ برابر82/0 استفاده شده­است. نتایج حاصل ازتحلیل داده­ها و یافته­های تحقیق نشان دادکه بین تقدیرگرایی و استفاده شهروندان از ماهواره، مجلات، رادیو،اینترنت رابطه معنادار وجود داشته است و بین تقدیرگرایی و استفاده شهروندان ازتلویزیون، کتاب، روزنامه رابطه معنادار وجود ندارد و هم­چنین براساس نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه متغیرهای زمینه­ای جنسیت و سطح تحصیلات با متغیر ملاک رابطه معنادار وجود داشته­اند و رابطه متغیر نوع شغل بامتغیر ملاک رابطه وجود نداشته است و هم­چنین یافته­ها نشان می­دهد که رسانه های ارتباطی7/8 درصد تقدیرگرایی را تبیین می­کنند.