مقاله: تبیین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر اساس استفاده از رسانه‌ها در بین مدیران مدارس منطقه 2 تهران

نویسندگان : معصومه فریدی ثانی, مجید ظروفی
منبع : مطالعات جامعه شناسی دوره 8، شماره 26، مهر 1394

چکیده:

در پژوهش حاضر سعی شده تا ارتباط ابعاد استفاده از رسانه­های اجتماعی و سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش ازنوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه­­آماری پژوهش شامل کلیه­ مدیران دو دوره اول و دوم دبیرستان منطقه 2 شهر تهران بود که تعداد 171 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی از بین جامعه­ آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه­ سرمایه­ اجتماعی­ دلاویز بود که پایایی و روایی آن نیز به اثبات رسانده شده است. منظور از استفاده از رسانه­ها، استفاده از تلویزیون و اینترنت و تلفن همراه بود که به­ وسیله پرسشنامه محقق ساخته اندازه­گیری شدند. نتیجه­های پژوهش نشان داد که در بین مدیران مدارس منطقه 2 تهران، بین ابعاد سرمایه­ اجتماعی و استفاده از رسانه­­ها همبستگی معنی­داری وجود دارد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می­دهد که استفاده از سه رسانه تلویزیون، اینترنت و برنامه­های تلفن همراه به میزان قابل توجهی شاخص سرمایه اجتماعی و مشارکت در اجتماع محلی را در جهت همسو و متغیرهای (اعتماد اجتماعی، مشارکت گروهی و روابط درشبکه­های اجتماعی) را در جهت ناهمسو تبیین می­کنند.