مقاله: فرهنگ‌سازی «جذب مخاطب» در رسانه‌ها با اثرپذیری از سه مولفه‌ی ساده‌گویی، فشرده‌گویی و حق‌گویی در بوستان و گلستان سعدی

نویسندگان : زینب ترابی, کبری نودهی , ابراهیم ابراهیمی
منبع : مطالعات بین رشته ای در رسانه و فرهنگ دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1401

چکیده:

رسانه در تمامی اشکال آن، عرصه‌ی انتقال پیام به مخاطب است و انواع رسانه‌ها نقش برجسته‌ای در فرهنگ‌سازی و تغییر باورها و نگرش‌های مخاطبان ایفا می‌کنند؛ از این‌روی با توجه به تنوع و تکثر رسانه‌های نوین، مقوله‌ی جذب مخاطب بیش از پیش مورد توجه می‌باشد. پژوهش حاضر با تاکید بر انواع رسانه‌ها، در قالب مطالعات میان‌رشته‌ای به معرفی سه مولفه‌ی برجسته در بوستان و گلستان سعدی پرداخته است. روش تحقیق نظری- استنادی و مبتنی بر داده‌های علوم انسانی است و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سعدی از مولفه‌های ساده‌گویی، فشرده‌گویی و حق‌گویی به‌عنوان سه راهبردِ بسیار اثرگذار در جذب مخاطبان بهره برده است و بکارگیری درست این شگردها توفیقات جهانی وی را در پی داشته است. راهبردهای هوشمندانه‌ای که قابلیت آن را دارد تا به‌عنوان مواد اولیه و ضروری در چاشنی پیام‌های رسانه‌ای در جلب توجه و جذب مخاطبان، بسیار اثرگذار جلوه نماید.