مقاله: نقش رنگ سیاه و سفید در طراحی لباس فیلم مبتنی بر نشانه شناسی رولان بارت ( مطالعه موردی: 2 فیلم سینمایی آناکارنینا و بانوی زیبای من)

نویسندگان : پروانه قاسمیان دستجردی , جواد علیمحمدی اردکانی
منبع : هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 24، شماره 3، آبان 1398 

چکیده:

نظام پوشاک که به عنوان یکی از عناصر نشانه­ای توسط یکی از مهم­ترین نظریه­پردازان دانش نشانه­شناسی رولان بارت (1980-1915) مطرح شد، رویکردی به اهمیت اجزای لباس در نشان دادن حالات و روحیات انسان­هاست. این نظام به عنوان زبان تصویری در بیان شخصیت ­پردازی به ویژه در آثار سینمایی دارای کارکردی ویژه است. در این پژوهش، دو فیلم سینمایی با عناوین: آناکارنیناو بانوی زیبای من، با هدف بیان نقش نظام پوشاک به عنوان عنصر نشانه­ای از منظر رولان بارت، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق با توجه به نقش و اهمیت رنگ در شخصیت­پردازی لباس آثار سینمایی؛ سعی داشته به تاثیر­گذاری رنگ لباس بازیگران در بیان احساسات و تضاد شخصیتی آنان بپردازد. هدف پژوهش، صرفاً بررسی 2عنصر سیاه و سفید است که بیانگر تضاد شخصیتی کامل هستند و نوع ژانر و یا اهداف دیگری در انتخاب فیلم­ها دخیل نبوده است. نتایج به دست آمده نشانگر آنست که سیاهی و سفیدی، نقش قابل توجهی در بیان احساس و رفتار بازیگران داشته و همسو با متن داستان و بازی بازیگران قرار گرفته است. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده­ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه­ای انجام شده است.