به بهانه خداحافظی هنگامه قاضیانی از دنیای بازیگری نگاهی گذرا به زندگی او انداختیم.