میزان مخاطبان هشت ماه اول امسال نسبت به هشت ماه اول سال 1395، 1397 و 1398 به کمتر از نصف رسیده است. در هفت سال اخیر، فقط هشت ماه اول سال  1399 و 1400 که دنیا در بحران شیوع کرونا قرار داشت، با مخاطبانی کمتر از امسال روبه‌رو بوده‌ایم.

به گزارش فیلم‌شناخت، مجله فیلم آمار دقیقی از میزان مخاطبان سینماها در هشت ماه اول سال 1395 تا 1401 را در جدولی منتشر کرده. مقایسه میان تعداد مخاطبان این شش سال، نشان از وضعیت بحرانی فروش سینماها در هشت ماه اول امسال دارد.

طبق این جدول، تعداد مخاطبان سینماها در هشت ماه اول سال 1395، 19 میلیون و 621هزار نفر بوده است. این میزان مخاطب در هشت ماه اول سال 1396 حدود 4 میلیون نفر کاهش داشته و به 15 میلیون و 772 هزار نفر رسیده است.

در سال 1397 با افزایش آمار مخاطبان سینماها روبه‌رو بوده‌ایم. از فروردین تا آبان این سال، 20 میلیون و 880 هزار نفر نفر به سینماها رفته‌اند. هشت ماه اول سال 1398 با کاهشی نسبی، میزان مخاطبان به حدود 19 میلیون نفر رسیده است.

در سال 1399 با شیوع کرونا و تعطیلی سینماها در بخش مهمی از سال، میزان مخاطبان یک مرتبه سقوط شدیدی داشت و به 340 هزار نفر رسید؛ آماری که دیگر هیچ‌وقت تکرار نشد. این بحران در سال 1400 هم ادامه پیدا کرد و نیمه اول سال، عملا دوری مخاطبان از سینماها ادامه داشت. در هشت ماه اول سال 1400 حدود 2 میلیون نفر به سینماها رفتند.

در نیمه دوم سال گذشته با فروکش کردن کرونا مجددا مخاطبان زیادی روانه سینماها شدند اما با شروع سال جدید و افزایش قیمت بلیت سینماها این میزان کاهش پیدا کرد و از شهریور تا آبان هم که شرایط اجتماع مانع از حضور گسترده مخاطبان در سینماها شد. در نتیجه از فروردین تا آبان امسال میزان مخاطبان نسبت به سال گذشته فقط 7 میلیون نفر افزایش داشته و به 8 میلیون و 986 هزارنفر یا حدودا 9 میلیون نفر رسیده است.

این آمار هشت ماه اول سال است و هنوز مشخص نیست در نیمه دوم امسال مخاطبان به چه میزان روانه سینماها خواهند شد.